EKE Ärikeskus AS elektrienergia müügi ja võrguteenuste osutamise tüüptingimused
  
Energiaturu Inspektsiooni otsus nr 101-013/05 TT 16.08.2005
  
1. Üldsätted
1.1. Aktsiaseltsi EKE Ärikeskus elektrienergia müügi ja võrguteenuste osutamise tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad aktsiaseltsi EKE Ärikeskus (edaspidi: võrguettevõtja või pool) poolt elektrienergia müüki ja võrguteenuste osutamist ostjale (edaspidi: ostja või pool), kes ostab elektrienergiat ja võrguteenuseid.
1.2. Tüüptingimused kehtivad sõlmitavate lepingute ja kõigi tüüptingimuste kehtima hakkamise ajal jõus olevate elektrienergia müügi ja võrguteenuste osutamise lepingute (edaspidi: leping) kohta. Tüüptingimused on lepingu lahutamatu osa.
1.3. Lepingu sõlmimisega annab ostja võrguettevõtjale nõusoleku töödelda, edastada või avaldada andmeid, sealhulgas ostja isikukoodi ja asukohta isikutele, keda võrguettevõtja kasutab oma õiguste ja kohustuste täitmiseks, samuti seoses võrguettevõtja arvete valmistamise ja edastamisega trüki- ja postitusteenuste osutajatele, panga- ja inkassoteenuste osutajatele.
1.4. Lepingu sõlmimisega kinnitab ostja, et talle on antud piisav võimalus lepingu, sealhulgas tüüptingimuste ja hinnakirja, sisuga tutvumiseks ning ta on sellega tutvunud, lepingu sisust aru saanud ja nõustub lepinguga.
 
2. Mõisted
2.1. Lepingutes ja tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
2.1.1. aktiivenergia - elektrienergia, mis on muundatav mingiks teiseks energiavormiks, ühik kWh;
2.1.2. aktiivenergia ajatariifid - aktiivenergia päeva- ja öötariif;
2.1.3. aktiivenergia põhitariifid - aktiivenergia tasu (senti/kwh);
2.1.4. aktiivenergia päevatariifid - tööpäevadel vööndiajal kella 7.00-23.00, suveajal kella 8.00-24.00;
2.1.5. aktiivenergia öötariifid - tööpäevadel vööndiajal kella 23.00-07.00, suveajal kella 24.00-08.00 pluss laupäevadel ja pühapäevadel;
2.1.6. edastamine - elektrienergia transport võrgus (võrguteenus);
2.1.7. edastamistasu ajatariifid - edastamistasu päeva- ja öötariif;
2.1.8. edastamistasu põhitariif - elektrienergia edastamise eest võetav tasu (mõõtühik senti/kWh);
2.1.9. edastamistasu päevatariif - elektrienergia kilovatt-tunni edastamise hind esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 7.00-23.00, suveajal kell 8.00-24.00 (mõõtühik senti/kWh);
2.1.10. edastamistasu öötariif - elektrienergia kilovatt-tunni edastamise hind esmaspäevast reedeni vööndiajal kell 23.00-7.00, suveajal kell 24.00-8.00 ning laupäeval ja pühapäeval kogu ööpäeva jooksul (mõõtühik senti/kWh);
2.1.11. elektripaigaldis - elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, mõõtmiseks, müügiks või tarbimiseks kasutatavate elektriseadmete, -juhtide ja -tarvikute paigaldatud talitluslik kogum;
2.1.12. käit - elektripaigaldise käigushoidmisega seotud tegevus, sealhulgas elektripaigaldise kasutamine, kontrollimine ja hooldamine;
2.1.13. lisateenused - võrguteenuste osutamisega otseselt seotud teenused, mida ostja saab osta hinnakirja alusel;
2.1.14. liitumispunkt - võrguühenduse kasutaja või ostja elektripaigaldise ja võrguettevõtja võrgu täpselt määratletud ühenduskoht;
2.1.15. mõõtepunkt - koht, kus mõõdetakse võrguteenust ja elektrienergiat;
2.1.16. mõõtesüsteem - mõõtevahendite ja lisaseadmete kogum elektrienergia ja võimsuse koguse ning nende suundade määramiseks, sealhulgas programmkell;
2.1.17. nimipinge - pinge, millega elektripaigaldist või selle osa määratletakse või iseloomustatakse;
2.1.18. ostja - isik, kes vastavalt lepingule ostab elektrienergiat ja võrguteenust;
2.1.19. plaaniline elektrikatkestus - võrguettevõtja algatusel, sealhulgas remondi või ehitustegevuse käigus toimuv elektrikatkestus;
2.1.20. toitekatkestus - pinge puudumine;
2.1.21. programmkell - juhtimisseade, mis seadistab mõõtesüsteemid nii, et need loevad päeva- ja öötariifi kehtivuse ajal edastatud elektrienergia koguseid eraldi. Programmkell seadistatakse vööndiaja järgi;
2.1.22. tarbimise prognoos - võrguettevõtja koostatud arvestus osutatavate teenuste koguste kohta, mis on arvutatud ostja varasema või oodatava tarbimise alusel;
2.1.23. tarbimiskoht - koht, kus ostja tarbib või saab tarbida elektrienergiat ja võrguteenust;
2.1.24. võrguettevõtja - elektriettevõtja, kes osutab võrguteenuseid võrgu kaudu ja müüb elektrienergiat;
2.1.25. võrguteenused - võrguettevõtja poolt ostjale osutatavad teenused, sealhulgas võrguühenduse kasutamise võimaldamine liitumispunktis kokkulepitud ulatuses, elektrienergia edastamine liitumispunktini;
2.1.26. võrguühendus - elektriline ühendus võrguettevõtja võrgu ja ostja elektripaigaldise vahel;
2.1.27. võrguühenduse fikseerimise kokkulepe - kirjalik kokkulepe, millega võrguettevõtja ja võrguühenduse kasutaja lepivad täpselt kokku liitumispunkti ja võrguühenduse läbilaskevõime selles liitumispunktis;
2.1.28. võrguühenduse jaotatud müük - võrguühenduse müük (võrguühenduse kasutamise tasu jaotamine) ostja tarbimiskohale, kui ostja tarbimiskoha elektripaigaldis on ühendatud liitumispunktiga ehitise sisejuhtmestiku kaudu;
2.1.29. võrguühenduse kasutaja - isik, kes vastavalt lepingule kasutab võrguühendust või korraldab selle kasutamist;
2.1.30. võrguühenduse kasutamise tasu - tasu võrguühenduse kasutamise võimaldamise eest;
2.1.31. võrguühenduse läbilaskevõime - võrguettevõtja poolt võrguühenduse kasutajale või ostjale lubatud võrguühenduse kaitseseadme nimivool;
2.1.32. reaktiivenergia - vahelduvvoolu süsteemi elektri- ja magnetväljade vaheldumisi perioodiliselt vahetuv energia (mõõtühik kvarh);
2.1.33. reaktiivenergia tarbija - tarbija, kes kasutab seadmeid, millised tekitavad elektromagnetilisi välju;
2.1.34. reaktiivenergia hind - reaktiivenergia ühiku kvarh eest makstav tasu.
 
3. Hinnakiri
3.1. Hinnakirjas on näidatud eraldi elektrienergia hind, edastamise hind, reaktiivenergia hind ja võrguteenuste hinnad.
3.2. Vahelduvvoolu elektrienergia ja võrguteenuste hind koosneb kolmest komponendist:
      - tasu elektrienergia tootmise eest
      - tasu elektrienergia edastamise eest
      - tasu reaktiivenergia eest reaktiivenergia kasutajatel
3.3. Mistahes ajal kehtivad võrguettevõtja hinnakirjad on lepingu, sealhulgas kõigi selle olemasolevate ja tulevaste lisade, lahutamatute osade, muudatuste ja täienduste lahutamatu osa, sõltumata sellest, kas hinnakiri on lepingule otseselt lisatud.
3.4. Võrguettevõtjal on õigus seadusega sätestatud korras ja tingimustel hinnakirja ühepoolselt muuta. Muudetud hinnakirjad saavad lepingu osaks alates nende kehtima hakkamisest.
 
4. Võrguteenuste osutamine
4.1. Võrguettevõtja tagab võrguühenduse kasutamise võimaluse liitumispunktis ja elektrienergia edastamise liitumispunktini lepingus sätestatud tingimustel.
4.2. Võrguettevõtja osutab lisateenuseid. Lisateenuste kirjelduse ja hinnakirja avaldab võrguettevõtja veebilehel.
4.3. Liitumispunkti asukoht, võrguühenduse läbilaskevõime ja muud läbilaskevõimet määravad olulised asjaolud lepitakse poolte vahel kokku.
4.4. Võrguühenduse läbilaskevõime on määratud maksimaalset koormust piirava seadme nimivoolu või -võimsusega, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
4.5. Võrguühenduse läbilaskevõimet määravate seadmete väärtusi tohib muuta ainult kirjalikul kokkuleppel võrguettevõtjaga. Ostja ei või ületada võrguühenduse kokkulepitud läbilaskevõimet.
4.6. Võrguettevõtja paigaldab mõõteseadmed võrguühenduse kasutamise mahu ja elektrienergia edastamise mahu määramiseks omal kulul.
4.7. Võrguettevõtja korraldab võrguteenuste osutamiseks ja elektrienergia müügiks vajalike mõõteandmete kogumise ja töötlemise.
4.8. Ostja teatab võrguettevõtjale viivitamatult plommitud kaitseseadmete, mõõtesüsteemide või taatlusmärgiste ja mõõtmata vooluahelate plommide kahjustustest, kaotsiminekust, puudumisest või hävimisest, samuti mõõtesüsteemi rikkest või selle näitude mõjutamisest või moonutamisest.
4.9. Ostja tagab võrguettevõtjale tema lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ligipääsu kõikidele võrguettevõtja kaitseseadmetele, mõõtesüsteemidele ja mõõtmata vooluahelatele ja lubab vajadusel muuta mõõteseadmete asukohta. Võrguettevõtja võib vahetada mõõteseadmeid ja muuta nende asukohta ostja juuresolekuta juhul, kui ostjat sellest eelnevalt teavitati ja ostja sellega nõustus.
4.10. Mõõtesüsteemi näite ning muid mõõtmisega seotud andmeid sisaldavad võrguettevõtja koostatud kirjalikud dokumendid on pooltele järgimiseks kohustuslikud ning arvete esitamise aluseks.
 
5. Võrguteenuste kvaliteedinõuded
5.1. Võrguettevõtja osutab võrguteenuseid ja sellega seotud lisateenuseid vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud “Võrguteenuste kvaliteedinõuetele”(edaspidi: kvaliteedinõuded).
5.2. Võrguettevõtja tagab liitumispunktis pinge vastavuse Eesti Vabariigis heakskiidetud pingestandardile. Käesolevate tüüptingimuste kehtestamise ajal kehtib standard EVS-EN 50160:2000 “Elektrijaotusvõrkude pinge tunnussuurused” (edaspidi: pingestandard).
5.3. Võrguettevõtja vastutab pinge kvaliteedi eest liitumispunktini.
 
6. Nõuded elektripaigaldistele
6.1. Pooled tagavad, et nende omandis või valduses olevad elektripaigaldised vastavad õigusaktidele, standarditele ja eeskirjadele.
6.2. Ostja tagab tema omandis või valduses olevas ehitises paiknevate plommitud kaitseseadmete, mõõtesüsteemide ja mõõtmata vooluahelate plommide puutumatuse, vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning poolte vahel sõlmitud lepingutele.
6.3. Ostja ei või kasutada elektriseadmeid, mis häirivad teiste elektriseadmete kasutamist või mille kasutamine on Eesti Vabariigis kehtestatud normide kohaselt keelatud.
6.4. Võrguettevõtja tagab talle kuuluvate mõõtesüsteemide korrasoleku, plommib kaitseseadmed, mõõteseadmed ja mõõtmata vooluahelad.
6.5. Kui ostja soovib oma elektriseadmeid kaitsta äikesest põhjustatud liigpinge vastu, paigaldab ta oma elektripaigaldisse mitmeastmelise liigpinge kaitsme.
 
7. Elektrikatkestused ja lülitustoimingud
7.1. Võrguettevõtjal on õigus erakorralistes olukordades piirata ostja poolt elektrienergia tarbimist vastavalt õigusaktidega sätestatud korras kehtestatud piiramiste graafikule.
7.2. Võrguettevõtjal on õigus teha elektrikatkestus või lubada seda teha:
7.2.1. kui see on vältimatu elu, tervise või vara kaitseks, elektrisüsteemi töökindluse tagamiseks, avariiolukorra või rikke likvideerimiseks või kahju ärahoidmiseks;
7.2.2. kui ostja kasutab elektripaigaldisi, mis alandavad võrreldes kehtivate nõuetega elektrienergia kvaliteeti või elektrivarustuse kindlust jaotusvõrgus;
7.2.3. kui on avastatud omavoliline võrguteenuse või elektrienergia kasutamine;
7.2.4. kui võrguettevõtja ligipääs ostja omandis või valduses oleval maatükil või ehitises asuva(te) mõõtesüsteemi(de) kontrollimiseks, asendamiseks või oma elektripaigaldise käitamiseks vajalike tööde tegemiseks on takistatud;
7.2.5. kui võrguettevõtja on saanud sellekohase taotluse ostjalt.
7.3. Kui elektrikatkestus tehti ja see toimus punktides 7.1.; 7.2.1. - 7.2.4., 14.2. või 14.3. sätestatud juhtudel, ei pea võrguettevõtja elektrikatkestust ostjaga kooskõlastama ega sellest ostjale eelnevalt teatama ning elektrikatkestusese tõttu tekkinud kahju ei kuulu hüvitamisele.
7.4. Kui elektrikatkestus toimus ostja süül, taastab võrguettevõtja võrguühenduse pärast seda, kui ostja on hüvitanud võrguühenduse taastamisega seotud kulutused.
7.5. Ostja rakendab õigusaktidega sätestatud võrgu koormuse piiramisest tulenevaid väljalülitamise kohustusi.
7.6. Elektrikatkestus ei vabasta ostjat võrguühenduse kasutamise tasude maksmise kohustusest, kui võrguettevõtja osutab võrguteenused vastavalt kvaliteedinõuetele.
7.7. Võrguettevõtja tagab, et riketest põhjustatud ühekordse elektrikatkestuse kestus ei ületa 20 tundi 01. aprillist kuni 30. septembrini ja 24 tundi 01. oktoobrist kuni 31. märtsini ning elektrikatkestuste summaarne kestus aastas ei ületa 120 tundi.
7.8. Punktis 7.7. kehtestatud nõuded ei kehti punktis 14.4 sätestatud vääramatu jõu korral.
7.9. Punktis 7.7. nimetatud elektrikatkestuste hulka ei arvata elektrikatkestusi, mis esinevad kas ühel punktides 7.1.; 7.2.; 13.2. ja/või 13.3. loetletud põhjustest poolte kokkuleppel.
7.10. Võrguettevõtja ei vastuta elektrikatkestuste eest peale liitumispunkti ostja elektripaigaldises.
 
8. Võrguteenuste ja elektrienergia koguste määramine
8.1. Võrguteenuste ja elektrienergia kogus mõõdetakse või määratakse lepinguga või õigusaktidega sätestatud korras.
8.2. Mõõtesüsteemi rikke korral, mida pole põhjustanud ostja tegevus või tegevusetus, samuti muul juhul, kui mõõtesüsteemi näitude alusel määratud võrguteenuste ja elektrienergia kogus ei vasta ostja tegevusest või tegevusetusest sõltumatul põhjusel tegelikult osutatud võrguteenuste ja tarbitud elektrienergia kogusele, lähtuvad pooled võrguteenuste ja elektrienergia koguste määramisel arvutuslikust printsiibist. Arvesse võetakse eelnenud analoogsete päevade mõõtmistulemusi, kliendi kontrollmõõtesüsteemide mõõtmistulemusi, erakorralisi tarbimise muutusi jms.
8.3. Mõõtesüsteemi rikke, selle näidu mõjutamise või moonutamise, mõõtesüsteemi või selle plommide kahjustuse, kaotsimineku või hävimise korral, mille põhjustas ostja tegevus või tegevusetus (võrguteenuste või elektrienergia omavoliline kasutamine), määratakse osutatud võrguteenuste ja kasutatud elektrienergia kogus vastavuses õigusaktidega.
 
9. Võrguteenuste ja elektrienergia eest tasu arvestamine
9.1. Ostja tasub võrguettevõtjale elektrienergia tasu ja edastamistasu tarbimiskohale elektrienergia edastamise, reaktiivenergia ja võrguteenuste eest vastavalt hinnakirjale.
9.2. Kui tarbimiskohal on mitu liitumispunkti, tasub ostja võrguteenuste eest iga liitumispunkti kohta eraldi.
9.3. Kui ostja ostab elektrienergiat põhitariifiga, tasub ta edastamistasu põhitariifiga.
9.4. Kui ostja ostab elektrienergiat ajatariifidega, tasub ta edastamistasu ajatariifidega.
 
10. Hinnapaketi vahetamine
10.1. Kui ostja soovib hinnapaketti vahetada, teavitab ta sellest võrguettevõtjat. Ostja maksab võrguettevõtjale hinnapaketi vahetamise eest tasu võrguettevõtja poolt kehtestatud hinnakirja alusel.
10.2. Ostja poolt valitud hinnapakett hakkab kehtima võrguettevõtjale mõõtesüsteemi näitude teatamise päevast, kui võrguettevõtja ei pea mõõtesüsteemi ümber seadistama. Kui hinnapaketi vahetamiseks tuleb mõõtesüsteem ümber seadistada, siis hakkab ostja poolt valitud hinnapakett kehtima peale mõõtesüsteemi ümber seadistamist ja sellega seotud kulude tasumist võrguettevõtja lisateenuste hinnakirja alusel.
10.3. Ostjal on õigus vahetada hinnapaketti tasuta iga 12 kuu järel.
 
11. Osutatud võrguteenuste ja müüdud elektrienergia eest arvete ja/või makseteatiste esitamine
11.1. Võrguettevõtja esitab ostjale osutatud võrguteenuste ja müüdud elektrienergia koguse ning maksumuse arvestuse üldjuhul üks kord kuus.
11.2. Arved esitatakse ostjale 7 kalendripäeva jooksul võrguettevõtja poolt iga kuu viimasel tööpäeval võetud näitude alusel.
11.3. Arve ja/või makseteatis väljastatakse ostjale vastavalt lepingus kokkulepitule paberkandjal või elektroonilise dokumendiga.
11.4. Kui ostja ei ole saanud võrguettevõtjalt arvet või makseteatist lepinguga sätestatud tingimustel ja tähtpäevaks, arvestades selle saatmiseks mõistlikult kuluvat aega, peab ta sellest võrguettevõtjat koheselt teavitama.
11.5. Kui võrguettevõtja ei ole saanud ostjalt jooksva kuu 15. kuupäevaks teadet, et eelmise kuu arvet pole saadud, arvestatakse, et ostja on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
 
12. Tasu maksmine
12.1. Ostja maksab võrguettevõtjale elektrienergia tarbimise, võrguteenuste osutamise ja muud lepingutest tulenevad tasud arvetel märgitud maksetähtpäevadeks.
12.2. Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub võrguettevõtja või võrguettevõtja poolt nimetatud müüja arvelduskontole või kassasse.
12.3. Kui ostja ei tasu arvet märgitud maksetähtpäevaks, on võrguettevõtjal õigus nõuda ostjalt kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist 0,06% päevas. Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõpetatakse tasude laekumise päeval. Kui ostja peab tasuma lisaks rahalisele põhikohustusele viivist, kustutatakse võlgnevusest kõigepealt viivis ning seejärel rahaline põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud tasu kustutatakse enne hiljem sissenõutavat tasu.
12.4. Kui ostja ei nõustu võrguettevõtja esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab ta sellest võrguettevõtjat kirjalikult kohe pärast arve kättesaamist, ühtlasi põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral maksab ostja aktsepteeritud osa vastavalt lepingule. Võrguettevõtja kontrollib ostja avaldust ja teatab ostjale kontrolli tulemustest 10 päeva jooksul pärast teate kättesaamisest. Kontrolli tulemuste alusel võib võrguettevõtja määrata hilisema maksetähtpäeva. Kui ostja avaldus ei olnud põhjendatud, maksab ostja tasu koos viivisega.
tarbimisvõimsuse koguse ette kuude lõikes 12 kalendrikuuks päevatariifi kehtivuse ajal.
12.5. Ostja võib muuta kuuks ette tellitud maksimaalse tarbimisvõimsuse kogust, kui teatab sellest müüjale ette 40 päeva enne kuu algust ja tasub tellitud tarbimisvõimsuse muutmise tasu (iga täiendavalt juurde tellitud või ära öeldud kW eest) elektrienergia hinnakirja alusel. Kui ostja ei tasu kuu maksimaalse tarbimisvõimsuse muutmise eest arvel esitatud tähtpäevaks, siis müüja tarbimisvõimsuse muutmist ei aktsepteeri.
12.6. Kui ostjal tekib ettemaks, jäetakse see järgmise tasude katteks. Ostja nõudmisel teeb võrguettevõtja ostjale tagasikande 2 tööpäeva jooksul.
12.7. Ostja maksab võrguettevõtja nõudmisel ettemaksu kui:
12.7.1. ostja on viimase 12 kuu jooksul hilinenud tasu maksmisega üle 10 päeva ja rohkem kui 3 korda;
12.7.2. ostja on kasutanud võrguteenuseid ja elektrienergiat omavoliliselt;
12.7.3. ostja suhtes esitatakse pankrotihoiatus või pankrotiavaldus või alustatakse pankroti- või likvideerimismenetlust, samuti juhul, kui muudest asjaoludest on ilmne, et ostjal võib lähiajal osutuda võimatuks täita lepingust tulenevaid kohustusi;
12.7.4. ostja tarbimiskohas on võrguühendus katkestatud lepingu ostja poolse rikkumise tõttu;
12.7.5. muudel lepingus sätestatud juhtudel.
 
13. Võrguühenduse katkestamine
13.1. Ostjal on õigus taotleda võrguettevõtjalt võrguühenduse katkestamist. Ostja tasub selle eest võrguettevõtja lisateenuste hinnakirja alusel. Võrguühenduse katkestamine ei vabasta ostjat võrguühenduse kasutamise tasude maksmise kohustusest.
13.2. Võrguettevõtjal on õigus katkestada ostja kõikide tarbimiskohtade võrguühendus või piirata võrguühenduse kasutamist seadusega sätestatud korras, kui ostja ei ole maksnud lepinguga ettenähtud tasu või on muul viisil rikkunud oluliselt lepingut.
13.3. Oluliseks lepingu rikkumiseks peetakse, kui ostja:
13.3.1. ületab võrguühenduse läbilaskevõimet, kaitseseadme nimivoolu, rikub võrguettevõtja elektripaigaldisi, mõõtesüsteeme või plomme;
13.3.2. kasutab elektriseadmeid, mis ei ole nõuetekohased, on ohtlikud, häirivad võrgu toimimist või ohustavad elektrivarustuse kindlust;
13.3.3. ei luba võrguettevõtja personali või teisi lepingu täitmisega seotud isikuid ostja tarbimiskohas paiknevate võrguettevõtja elektripaigaldiste, sealhulgas mõõtesüsteemide, lülitite, kaitseseadmete ja nende sekundaarahelate juurde;
13.3.4. kasutab võrguteenuseid või elektrienergiat omavoliliselt;
13.3.5. rikub lepingust tulenevaid kohustusi tahtlikult või raske hooletuse tõttu;
13.3.6. rikub lepingust tulenevaid kohustusi nii, et võrguettevõtjalt ei või kõiki asjaolusid arvestades mõistlikult nõuda lepingu täitmise jätkamist.
13.4. Kui ostja on võrguettevõtjalt saanud teate võrguühenduse katkestamise kohta seetõttu, et ostja on jätnud tasumata lepinguga ettenähtud rahasumma, peab ta võrguettevõtjat teavitama rahasumma tasumisest teatel märgitud kuupäevaks.
13.5. Kui ostja jätab võrguettevõtjale tasumata lepinguga ettenähtud rahasumma või ei teata selle tasumisest võrguettevõtja teatel näidatud tähtpäevaks, võib võrguettevõtja nõuda ostjalt võrguühenduse katkestamiseks tehtud toimingute kulutuste hüvitamist. 13.6. Ostja ei või taastada võrguettevõtja katkestatud võrguühendust. Kui ostja taastab võrguettevõtja katkestatud võrguühenduse, võib võrguettevõtja nõuda ostjalt võrguühenduse taaskatkestamiseks tehtud kulutuste hüvitamist vastavalt hinnakirjale.
 
14. Vastutus kohustuste rikkumise eest
14.1. Pooled vastutavad lepingus sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise eest.
14.2. Pool ei vastuta oma lepingust või õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmata jätmise ja/või mittekohase täitmise (kohustuse rikkumine) eest, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et kohustuse rikkumine ei ole vabandatav.
14.3. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks, sealhulgas:
14.3.1. loodusõnnetused;
14.3.2. elektripaigaldiste ehitamise ajal kehtinud projekteerimisnorme ületav äike, tuul ja jäide;
14.3.3. tulekahju;
14.3.4. majandusblokaad elektrisüsteemiga ühendelektrisüsteemis töötavate riikide vahel;
14.3.5. streik;
14.3.6. diversiooniakt;
14.3.7. eriolukorra väljakuulutamine;
14.3.8. süsteemihalduri õiguspärane tegevus elektrisüsteemi normaalolukorra tagamiseks;
14.3.9. elektri tarbimise piiramine vastavalt punktile 7.1.
14.4. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.
 
15. Kahju hüvitamine
15.1. Pool hüvitab teisele poolele lepinguga sätestatud kohustuste täitmata jätmisega või mittekohase täitmisega põhjustatud otsese varalise kahju.
15.2. Pool peab tekkinud kahjust teadasaamisel mõistliku aja jooksul teatama teisele poolele kirjalikult kahju arvatava suuruse ja kahju hüvitamise aluse.
15.3. Poolel on õigus nõuda teiselt poolelt kahju olemasolu ja suurust tõendavate dokumentide ning muu vajaliku teabe esitamist.
15.4 Võrguettevõtja hüvitab teisele poolele elektrikatkestuse tõttu tekkinud kahju, kui riketest põhjendatud elektrikatkestus toimus võrguettevõtja jaotusvõrgus ja ületas 24 tundi
 
16. Teavitamine
16.1. Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused, samuti muu teave loetakse ametlikult ja kooskõlas lepinguga esitatuks, kui tahteavaldus on antud teisele poolele üle allkirja vastu või edastatud kirja, faksi, elektronposti või telefoni teel, kui see salvestatakse, lepingus märgitud või teisele poolele kirjalikult teatatud kontaktaadressidel või –numbritel.
16.2. Teade loetakse kätteantuks, kui:
16.2.1. teade on üle antud allkirja vastu;
16.2.2. teade on saadetud postiasutuse kaudu tähitud kirjaga;
16.2.3. faksi või elektronposti lähetus on registreeritud tehnoloogiliselt;
16.2.4. telefonikõne on salvestatud.
16.3. Ostja teavitab võrguettevõtjat viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad lepingu täitmist.
16.4. Võrguettevõtja teavitab ostjat plaanilistest elektrikatkestustest 7 päeva ette.
16.5. Lepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teatab võrguettevõtja ostjale eelnevalt veebilehel.
16.6. Lepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitab ostja võrguettevõtjat 14 päeva jooksul.
16.7. Lepingule allakirjutamisega annab ostja võrguettevõtjale nõusoleku võrguettevõtja telefoninumbrile saabunud ostja kõnede salvestamiseks ning kasutada vajaduse korral vastavaid salvestisi antud korralduste või muude ostja poole tehtud toimingute tõendamiseks.
 
17. Lepingu muutmine
17.1. Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel või muudel lepingus või seaduses ettenähtud alustel.
17.2. Võrguettevõtjal on õigus ühepoolselt muuta hinnakirju ja tüüptingimusi, järgides seaduses sätestatud korda. Võrguettevõtja annab ostja nõudmisel selgitusi muudatuste kohta.
 
18. Lepingu lõppemine
18.1. Leping lõppeb:
18.1.1. tähtajalise lepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele kirjalikult vähemalt 1 kuu enne lepingu kehtivusaja lõppu lepingu lõppemisest;
18.1.2. poolte kirjalikul kokkuleppel;
18.1.3. lepingu ülesütlemisel lepingus ja õigusaktides nimetatud põhjustel ühe poole kirjaliku avalduse alusel;
18.1.4. juriidilisest isikust ostja lõppemisel;
18.1.5. tarbimiskoha hävimisel.
18.2. Kui poolte vahel on võrguleping ja elektrileping sõlmitud eraldi, siis elektrileping lõppeb võrgulepingu lõppemisel.
18.3. Ostjal on õigus leping igal ajal, teatades sellest võrguettevõtjale kirjalikult vähemalt 30 päeva ette.
18.4. Võrguettevõtjal on õigus leping üles öelda ja tarbimiskoht võrgust lahti ühendada seadusega sätestatud korras.
18.5. Ostja võimaldab lepingu lõppemisel võrguettevõtjale tarbimiskoha mõõtesüsteemide ülevaatuse ja tarbimiskoha võrgust lahtiühendamise, samuti maksab arvel näidatud tähtpäevaks kõik lepingust tulenevad tasud.
18.6. Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel, kaasa arvatud lepingu kehtetus, kohaldatakse ka pärast lepingu lõppemist neid lepingusätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi pärast lepingu lõppemist.
18.7. Kui ostja ütleb lepingu üles, siis võrguettevõtja vastavas liitumispunktis võrguühenduse kasutamise võimalust ei säilita.
 
19. Erimeelsuste lahendamine
19.1. Lepingu täitmisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevaid eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
19.2. Poole tegevuse või tegevusetuse peale, mis on vastuolus elektrituruseaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktidega, võib teine pool esitada kirjaliku kaebuse Energiaturu Inspektsioonile.
19.3. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus lepingus sätestatud kohtus, sellise sätte puudumise korral kostja asukohajärgses kohtus.